NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Atty King
Date: Oct 01, 2010


Có thêm phần chuyển đổi các loại văn bản thành txt và hoặc có thể đọc tất cả các loại ấy thì tốt quá! Hay bạn cải tiến thêm như: có thể mở tất cả các loại văn bản và đọc trực tiếp từ trong đó. Còn phần donate, bạn có ...
NHMTTS - Phần mềm đọc văn bản tiếng Việt trực tuyến