NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Vinh Vũ
Date: Jun 24, 2010


Chương trình đọc văn bản tốt (giọng nữ chưa mềm). nếu có thể đọc từ nguồn url sẽ thương mại sp này được, nên cố gắng phát triển. Tp. Hồ Chí Minh - 2010.

Liên hệ