NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Hương ngô lan
Date: Apr 27, 2012


Khi đọc truyện có dấu gạch đầu dòng (-),phần mền đọc luôn là trừ.Xin tác giả cho biết cách khắc phục?!
NHMTTS - Vietnamese text to speech online