NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Thuận Khương
Date: Nov 10, 2010


Phần mềm rất hay, nhưng cách dùng thấy hơi bất tiện. Nếu implement để chạy trên website (cut/paste) và đọc từ clipboard (chẳng hạn highlight trong Word hay một website tiếng Việt nào đó) thì sẽ hữu dụng hơn. Tên phần mềm... hơi khó nhớ. ...
NHMTTS - Vietnamese text to speech online